Kategoriler

Tütün Nasıl Yetiştirilir ?

Tütün Nasıl Yetiştirilir ?

Kaliteli tütün nasıl anlaşılır

 

Türkiyenin en kaliteli tütünleri bildiğiniz gibi Adıyaman ve çelikhanda yetişmekte peki neden ? Tütün 80-100 cm yüksekliğinde bir bitkidir. Çiçekleri, dalın ucunda, salkım biçimindedir. Kırmızıdan be­yaza kadar çeşitli renklerde olan bu çiçekler, bitkinin iyi beslenmesi için tomurcuklar açılmadan kesilir.

Tütün, tohumdan yetiştirilir. Çok küçük olan tohumların 50-60 bin ta­nesi ancak bir çorba kaşığını dol­durur.

Yerine göre mart ve nisan ayların­da yetiştirilen fideler 3-3,5 ay içinde fidan haline gelir, yaprakları topla­nır. Bu işe kırım, ya da devşirme de­nir. Tütün yaprağı topla­nırken yeşildir. Sarı, ya da kızıla çalan tuğla ren­gini kuruyup, bayatladık­tan sonra alır. Yaprakla­rın tam vaktinde toplan­ması gerekir. Vaktinden önce devşirilen yaprak­lar, ağaçtan ham koparıl­mış yemiş gibi acı olur, boğazı yakar.

Tütünün cinsi, değeri yaprakların yerine göre değişir.

Bitkinin toprağa en ya­kın olan dip yaprakları en kötü olanlardır. Yu­karıya, fidanın tepesine doğru çıkıldıkça yaprak­ların nitelikleri de yük­selir.

 

Dipten başlayarak, fi­danın tepesine kadar yapraklar başlıca 7 bölü­me ayrılır:

 

  1. Dip: En alttaki, en az değeri olan cansız yapraklardır.
  2. Dipüstü: Zayıf yap­raklardır.
  3. Büyükana: Damar­ları, dokusu çok kalındır.
  4. Ortaana: Damarları, dokusu kalındır.
  5. Küçükana: Damarları, dokusu kalıncadır.
  6. Dorukaltı: Damarları, dokusu incedir.
  7. Doruk: Damarları, dokusu çok ince ve esnektir.

tütün yetiştiriciliği ile ilgili görsel sonucu

Yaprakların bu özelliklerin­den dolayı tütüncülükte bunların birbirine karıştırılmaması gerekir. Bunun için, ekici, tarladan, dipten başlayarak, yaprakları sıra ile top­lar. Önce dipler toplanır, onlar biti­rilip kurutulmak üzere askıya gön­derilince, öteki bölüme geçilir. Tütün yapraklarının kurutulması da ayrı bir önem taşır.
 

 TÜTÜN KALİTESİNİ NASİL ANLARİZ ?

  Tütünler yaprak halinde pek yanmazlar. Bu nedenle yanma olayını kolaylaştırmak amacıyla yaprak tütünler ince ince kıyılırlar. Kıyım enleri üç ayrı gruba ayrılır.

tütün yetiştiriciliği ile ilgili görsel sonucu


1- İnce kıyım: Kıyım eni 0,50-0,65 mm 

2- Orta kıyım: Kıyım eni 0,70-0,85 mm 

3- Kalın kıyım: Kıyım eni 0,90-1,00 mm

Kıyım eni inceldikçe:

- Sigaraların yanması kolaylaşır.

- Kıyılmış tütünlerin dolguluk niteliği artar, dolaylı olarak gramaj azalır.

- Damarlar daha ince kıyılmış olacağından halk deyimi ile odun durumundan çıkar.

- Sigaralar fazla sıkı ve katı olmaz yumuşak ve esnek olur.

- İnce kıyılmış sigaralar, sigara içinde kalan fazla hava içim çekilişinde alınan duman daha bol hava ile birlikte alınacağından içimleri daha hafif ve tatlıca olur.

Tütün mamulleri ve kıyılmış tütünlerin içim karakterleri altı başlık altında incelebilir*:

a- Sertlik: Sertlik önemli bir stratejik faktördür. Genellikle nikotin oranının değişimi ile ilgili olarak yavaş, tok ve sert olmak üzere üç gruba ayrılır. Mamulün ¼ lük bölümü yandıktan sonra kendi içim sertliğini tam olarak vermektedir. ¼’ü yanmış mamul ağız yolu ile uzun bir nefes çekilir. Bünyede yaptığı fizyolojik etkiye göre değerlendirilir.

1- Yavaş grubu: Fizyolojik etkisi ağızda hafif, boğazda ise belirli bir yakarlılık gösteren ve içiciyi doyurucu olmayan çeşitlerin sertliği genellikle yavaş gruba girer. Bu grupta çok yavaş, yavaş ve tokça yavaş olarak üç’e ayrılır. Nikotin oranı %1’in altındadır.

2- Tok grubu: Fizyolojik etkisi ne yavaş grubu kadar hafif ne de sert grubu kadar çok etkili olmayan ve orta derece hissedilen içim karakterleri genellikle tok gruba girer. Tokça, tok ve sertçe-tok olarak kendi içinde üçe ayrılır. Nikotin oranı %1 civarındadır.

3- Sert grubu: Fizyolojik etkisi en kuvvetli olan gruptur. Bu grupta sertçe, sert ve çok sert bölümlerine ayrılır. Nikotin oranı %1’in üzerindedir.

b- Tatlılık: Karbonhidrat oranının değişimi ile ilgili olarak ürünlerin tatlılık nüansları ortaya çıkar. Mamulün ¼ lük bölümü yandıktan sonra, derince bir nefes çekilir ve duman ciğerlere alınmadan ağız boşluğunda 5 saniye kadar tutulur sonra dışarı bırakılır. Dil üzerine yapılan fizyolojik etkiye göre tatlılık ve varsa acılık tespit edilir. Bu etki 5 grupta toplanabilir.

1- Çok tatlı: Tatlılığı çok belirgin olarak duyuran ve çok hoşa giden bir fizyolojik etkiye sahiptir. Şeker oranı %12–15 arasındadır.

2- Tatlı: Tatlılığı belirgin olarak duyuran ve hoşa giden bir etkisi vardır. Şeker oranı %10–12 arasındadır.

3- Az tatlı: Tatlılık derecesini az duyuran etki ye sahiptir. Şeker oranı %8–10 arasındadır.

4- Tatsız (yavan): Tatlılık yada acılık duyumlarını belli etmez. Şeker oranı düşüktür.

5- Acı: Dil üzerindeki fizyolojik duyumu acılıktır.

c- Koku: Tütünlerin yaprak ve kıyılmış haldeki kokuları ile içim kokuları farklıdır. Tütünlerin yaprak veya kıyılmış halde koklanmalarından duyulan kokuya zahiri (görünen) koku, içilirken meydana gelen dumanın kokusuna da içim kokusu deyimleriyle nitelendirilirmektedir. Ülkemizde üretilen tütünlerin hücreler arası boşluğu az olduğundan, amerikan (virginia tütünlerinin hücreleri arası boşluğu fazla) tütünleri gibi dışarıdan verilen koku ve katkı maddelerini alma kabiliyetleri zayıftır. Kıyılmış tütün alırken kokulu tütünlerimizden olan Bitlis, Çelikhan, Yayladağ, Bafra gibi tütünlerle yapılmış paçal almanızı öneririm. 

Önemli stratejik faktörlerdendir. Bu kokular natürel tütün kokusu, fenol ve polifenollerden meydana gelen aroma (tabii hoş koku)ve değişik kimyasal katkı kokularıdır. Mamulün ¼ lük bölümü yandıktan sonra derince bir nefes çekilir. Duman ciğerlere alınmadan ağız boşluğunda toplanır. Bekletilmeden dumanı hava akımı olmayan bir yere çıkarılır ve ardından bu duman koklanır. Koku duyumunu bildiren burundaki fizyolojik etkilerin değerlendirmesi yapılır.

1- Çok kokulu: Aromalı ya da katkı kokulu niteliği ve fizyolojik etkisi çok belirlidir. Koku içiciden başka etrafında bulunanlar tarafından duyulur.

2- Kokulu: Aromalı veya katkı kokulu niteliği ve fizyolojik etkisi belirlidir.

3- Az kokulu: Aromalı veya katkı kokulu niteliği ve fizyolojik etkisi az belirlidir.

4- Nötr kokulu: Aroma ve katkı koku niteliği bulunmayan, hoşa giden ya da gitmeyen bir koku belli etmeyen, fizyolojik etkisi vardır.

5- Fena kokulu: Hoşa gitmeyen veya içiciyi tiksindiren fizyolojik etkisi olan kokudur.

Tütüne sonradan koku vermek için önce kurutmak, yani tütünün içindeki suyu attırıp verilmek istenen koku, sıvı içinde eritilip, kapalı bir ortamda tütüne sprey püskürtmesi şeklinde verilir.

d- Yakarlık: Az nikotinli, hafif ve fazla şekerli, tatlı içimli sigaralarda etkisi belirlidir. Mamulün ¼ lük bölümü yandıktan sonra derin bir nefes çekilerek duman boğaz yönüne alınır. Ağız ve boğazda yaptığı fizyolojik etki ve derecesi tespit edilir.

1- Yakarlık yoktur: Ağız ve boğazda fizyolojik bir yakarlık etkisi yoktur.

2- Az yakarlı: Ağız ve boğazda hafif derecede yakarlık etkisi duyulur.

3- Çok yakarlı: Ağız ve özellikle boğazdaki fizyolojik etkisi çok yakarlı olarak duyulur.

4- Kavurucu: Ağız ve özellikle boğazdaki fizyolojik etkisi şiddetli yakarlı ve kavurucu olarak duyulur.

e- Yanma: Yakılarak içilen tütün mamullerinden sigaranın rutubet oranı %11–12 limitlerinde ve sıkılık derecesinin de normal olması gereklidir. Yanma noktasından başlanarak 5 cm’lik kısmının yanma süresi ile değerlendirilir ve beş gruba ayrılır.

1- Çok iyi yanan: Yanma süresi 10–11 dakika,

2- İyi yanan: Yanma süresi 12–13 dakika,

3- Orta yanan: Yanma süresi 14–15 dakika,

4- Güç yanan: Yanma süresi 16–17 dakika,

5- Fena yanan: Yanma süresi 18–19 dakika,

Dakikada 3,3 mm yanan Türk tütünleri statik yanma hızı 15 dakikada 5 cm ile orta hızda yanan tütünlerdendir. Burley tütünlerinin yanma hızı ise dakikada 6,2 mm’dir (Coresta). 

f- Kül rengi: Tütün külünün rengi kalite göstergesidir. Külün açık renkli olması kalitenin yüksekliğini gösterir ve müşteriler tarafından aranan bir özelliktir. Tersine kül rengi koyulaştıkça kalite bozulmakta ve müşteriler tarafından beğenilmemekte, şikâyet konusu olmaktadır. Kimyasal yönden de kül renginin, iyi yanma ve organik maddelerin tam yanması ile yakın ilişkisi vardır. İyi yanma ile organik maddelerin bir kısmı yanmadan kömürleşirse kül rengi siyaha doğru gider. Hava akımı olmayan bir yerde mamulün ¼ lük bölümünün kendi kendine yanmasından sonra oluşan kül beyaz renkli bir tablaya bastırılarak kül rengine gözlem yöntemiyle bakılır. Kül rengi tespit edilir. Kül rengi ile kalite değeri arasında ilişki beş gruba ayrılır.

1- Açık renk(beyaz): Üstün kaliteli,

2- Açık gri: Kaliteli, 

3- Gri: Orta kaliteli,

4- Koyu gri: Düşük kaliteli,

5- Siyah: Çok düşük kaliteli.

Kıyım eninin ince yapılabilmesi, tütünlerin esneklik karakterleri ile yeteri kadar rutubetlendirilmiş olmalarına bağlıdır. Yüksek nevili mamuller ince, orta nevili mamuller orta ve düşük nevili mamuller de kalın kıyım eni ile kıyılırlar. Çarşı ve pazarlarda satışı yapılan kıyılmış tütünlerin, çok ince kıyıldıklarını(0,10–0,30 mm) gözlemlemekteyim. İnce kıyılmış tütünlerin tavını çok iyi korumak lazımdır. Çok çabuk tavlarını kaybettiklerinden toz haline dönüşebilir. Özellikle kıyılmış tütün kullananların, tütünlerini küçük naylon poşetlerde muhafaza etmeleri, poşet içlerine marul yaprağı gibi rutubet verici bir unsur eklemeleri ile normal, tavında kıyılmış tütün kullanabileceklerdir.

tütün yetiştiriciliği ile ilgili görsel sonucu

Bu kategoride ürün bulunamadı.