Kategoriler

Tütün Satisi için Gerekli Belgeler Nelerdir ?

Tütün Satisi için Gerekli Belgeler Nelerdir ?
 
1. Tütün Ticareti Yetki Belgesi Alma Şartları
 

10 Temmuz 2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 26 ncı maddesi uyarınca tütün ticareti yapabilmek için Kurumdan Tütün Ticareti Yetki Belgesi alınması gerekmektedir. 

 

Bu doğrultuda, tütün ticareti yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, 

 

Başvuru dilekçesine (Örnek-1) aşağıdaki  belgeleri; 

 

a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde  yayımlanmış ana sözleşmesinin aslı veya Kurumca  onaylı örneğini,

 

b) Yetkili kişilere ait imza sirkülerini,

 

c) Son bir ay içinde ticaret ve sanayi odasından alınan faaliyet belgesinin aslı ya da onaylı örneğini,

 

ç) Gerçek kişiler için başvuru sahibinin, tüzel kişiler için yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile tüzel kişiyi temsile yetkili kişilerin T.C. Kimlik Numarası ile 4733 sayılı Kanuna, 8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununa ve 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa  aykırılıktan dolayı haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı olmadığına ve faaliyete ilişkin belgelerin mahkemece askıya alınmadığına dair yazılı beyanı,

 

d) Yirmidörtbin Türk Lirası Tütün Ticareti Yetki Belgesi bedelinin Kurum hesabına yatırıldığına  ilişkin belgeyi, [Kurul tarafından 2016 yılı için bu bedel 11/12/2015 tarihli ve 29559 sayılı Resmi Gazete'de 36.900 TL (otuzaltıbindokuzyüz Türk Lirası) olarak belirlenmiştir. (Hesap No: Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi IBAN: TR510001002533060328635092)]

 

eklemek suretiyle Kuruma başvurmaları gerekmektedir.

 

 

Örnek-1:

 

TÜTÜN TİCARETİ YETKİ BELGESİ 

Başvuru Dilekçesi

 

....../....../............ 

 

 

TÜTÜN VE ALKOL  PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA 
(Tütün Piyasası Daire Başkanlığı)

 

 

Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 26 ncı maddesi uyarınca Tütün Ticareti Yetki Belgesi almak istiyorum. Bu kapsamda istenen belgeler ekte sunulmuş olup, yetki belgesi verilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim.

 

                                                                                                        
                                                                                                         Firma Kaşesi 
                                                                                                         Yetkili Adı Soyadı 
                                                                                                         İmza 

 

  

EKLER: 
1- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmış şirket ana sözleşmesi 
2- Yetkili kişilere ait imza sirküleri 
3- Ticaret veya sanayi odasından alınan faaliyet belgesi 
4- Yetkili kişilere ait adli sicil beyanı 
5- Belge bedeline ait dekont

 

 

Not: Başvurular; sayfa başındaki “Örnek-1: TÜTÜN TİCARETİ YETKİ BELGESİ, Başvuru Dilekçesi” bölümü yazılmadan firma antetli kağıdına düzenlenecektir. 

 

Bu kategoride ürün bulunamadı.